Nieuws

Goede auditresultaten voor de stad Rheine

De gemeentelijke rekenkamer van Noordrijn-Westfalen (gpaNRW) heeft de begroting van de stad onder de loep genomen.e

“De bovenlokale controle door de Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) vond plaats ten tijde van de Corona-pandemie. De maatregelen die zijn opgelegd om de pandemie in te dammen, hebben gevolgen op vele gebieden van het leven en de samenleving, en ook voor de gemeenten. Het drukt op de gemeentelijke begrotingen en beïnvloedt onder meer ook het werk van de bureaus voor jeugdzorg en de bouwinspecties die in dit bovenlokale onderzoek aan bod komen. Voor zover mogelijk hebben we deze effecten in de deelrapporten behandeld”, verklaart Manfred Wiethoff, afdelingshoofd bij gpaNRW in Rheine ter gelegenheid van de presentatie van het accountantsverslag in de auditcommissie.

In Rheine nam een zeskoppig auditteam van gpaNRW de vakgebieden financiën, informatietechnologie, hulp bij onderwijs, bouwtoezicht en verkeersruimten onder de loep. De constant goede resultaten werden vorige week gepresenteerd tijdens de openbare vergadering van het auditcomité. De accountants van gpaNRW hebben de resultaten, bevindingen en aanbevelingen voor maatregelen samengevat.

Momenteel is bijvoorbeeld de schuldsituatie in Rheine nog relatief laag. Het gpaNRW-team ziet de noodzaak in van maatregelen om de begrotingssituatie op lange termijn te verbeteren en weer een begrotingsevenwicht te bereiken om het eigen vermogen te stabiliseren. De kapitalisatie in Rheine ligt boven het gemiddelde in een intergemeentelijke vergelijking. De egalisatiereserve zal echter zoals gepland in 2024 volledig zijn opgebruikt. De opkomende trend kan daarom alleen worden bedwongen met een verregaande begrotingsconsolidatie. De stad heeft ook overschotten nodig om de voor de middellange termijn geplande omvangrijke investeringen in vaste activa te kunnen financieren. Als er geen andere middelen beschikbaar zijn, kunnen deze investeringen alleen worden gefinancierd met nieuwe leningen.

Op het gebied van informatietechnologie is de uitgangssituatie dat de stad lid is van de special purpose association KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West – Gemeentelijke ADV Gebruikersvereniging West) en daar voornamelijk strategisch-administratieve IT-diensten afneemt. De operationeel-technische aspecten vallen onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Een zeer positief aspect is dat de stad Rheine haar administratieve werkplekken tegen relatief lage kosten uitrust met IT. Dit resultaat is des te belangrijker omdat de stad Rheine ondanks de lage kosten een hoog niveau van IT-beveiliging kent. Er is echter nog ruimte voor verbetering op het gebied van IT-beveiliging in de scholen. De daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor IT-controle worden echter op grote schaal benut. De stad Rheine bestrijdt de bijbehorende IT-risico’s voor een veilige en functionele IT met evenwichtige structuren en maatregelen.

De stad Rheine is goed op weg naar de digitale transformatie van haar administratie. Zij voldoet aan de wettelijke vereisten en ontwikkelt momenteel een overkoepelende digitaliseringsstrategie. De stad Rheine heeft ook al een media-onderbrekingsvrij factuurverwerkingsproces ingevoerd. De lokale audit biedt de stad Rheine de mogelijkheid om via overleg en interne audits bij te dragen tot een veilige, passende en economische IT-voorziening.

Voor onderwijsondersteuning is een relatief hoog subsidieniveau nodig in Rheine. De redenen hiervoor zijn de intergemeentelijke verschillen in de hoogte van de subsidies. De redenen hiervoor zijn de hoogste intercommunautaire uitgaven voor individuele hulpgevallen en een zeer laag aandeel ambulante hulpgevallen. Hoewel het aantal bijstandszaken per 1.000 inwoners tot 21 jaar (zaakdichtheid) verhoudingsgewijs onder het gemiddelde ligt, veroorzaken zowel de ambulante als de intramurale bijstandszaken in Rheine hoge of de hoogste uitgaven. De gpaNRW ziet nog mogelijkheden om het aandeel van meer kosteneffectieve ambulante hulpverlening aanzienlijk te vergroten door de toegang en het casemanagement te verbeteren. De gpaNRW ziet met name in de technische uitbreiding mogelijkheden voor optimalisatie en benoemt dit in het auditrapport.

Rheine groeit. Bouwtoezicht is daarom van groot belang. Vergeleken met andere gemeenten in 2020 heeft de stad een bovengemiddeld aantal gevallen per 10.000 inwoners. Bovendien stijgt het aantal bouwaanvragen – net als in de vergelijkbare gemeenten. De stad Rheine gebruikt gespecialiseerde software voor bouwtoezicht. Op het gebied van de digitalisering van het bouwtoezicht is er een kleine behoefte aan uitbreiding en zou het proces van de eenvoudige bouwvergunningsprocedure op details kunnen worden geoptimaliseerd, maar over het geheel genomen is het al goed gestructureerd. Het vier-ogen-principe (preventie van corruptie) wordt ook in heel Rheine gewaarborgd. Het persoonlijke bouwadvies en de informatie op de website van de stad dragen ook bij aan het minimale aandeel ingetrokken en het relatief lage aandeel afgewezen bouwaanvragen in 2020. De werklast bij de behandeling van zaken – gemeten naar het aantal zaken per voltijdse betrekking – is relatief hoog in Rheine.

Bij de stad Rheine is het beheer van het verkeersgebied ondergebracht bij de dienst Ruimtelijke ordening en bouw (product 5.30 “Mobiliteit en verkeersplanning”). De gpaNRW ziet hier mogelijkheden voor optimalisatie in de verdere verrijking van aanvullende informatie in het wegenbestand. Als gebiedsgemeente onderhoudt de stad Rheine meer vervoersgebieden dan de meeste vergelijkbare gemeenten. De balanswaarden liggen dus ook boven het gemiddelde.

De stad Rheine geeft jaarlijks minder uit aan het onderhoud van haar verkeersgebieden dan de richtwaarde die wordt aanbevolen door de Vereniging voor Weg- en Verkeersonderzoek (FGSV). Niettemin kan op basis van de huidige toestandstoewijzingen en de meerjarige conceptuele planningsgrondslagen worden aangenomen dat de onderhoudsplanning adequaat is. De stad Rheine werkt met strategische doelen en toekomstgerichte concepten in het beheer van verkeersgebieden. Het opsplitsingsmanagement van de Technische Betriebe Rheine (TBR) is al goed gepositioneerd wat betreft procesoriëntatie. Niettemin zouden optimalisaties kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door bindende kennisgevingen van de start van de bouw of bewijsmateriaal van de afzonderlijke bouwfasen. De gpaNRW is ook voorstander van de geplande integratie van procesdocumentatie in de wegenbank.

Kortom, alle accountants van gpaNRW gaven de stad Rheine een goed rapport en benadrukten dat de aanbevelingen dienden om een reeds goed presterende gemeente nog beter te maken. “We kunnen zeer tevreden zijn met de controleresultaten. Dit bevestigt de indruk van de gehele raad van bestuur dat wij een toegewijd en zeer goed werkend personeel hebben. Het goede auditresultaat is des te belangrijker omdat wij een laag personeelsbestand hebben in vergelijking met gemeenten van een vergelijkbare omvang,” aldus burgemeester Dr. Peter Lüttmann.

Over gpaNRW

De gpaNRW maakt deel uit van het rijkstoezicht op de gemeenten en is opgericht in 2003. Het heeft zijn hoofdkantoor in Herne. Zij is bij wet en gemeentewet verantwoordelijk voor de bovenlokale controle van alle 396 gemeenten, de 30 districten en de stadsregio Aken, de twee regionale verenigingen en het Regionalverband Ruhr (RVR). Simone Kaspar (vicepresident) staat sinds september 2022 aan het hoofd van de staatsautoriteit.

De gpaNRW publiceert haar controleverslagen op haar homepage op www.gpa.nrw.de.