Nieuws

Personeelseenheid Oekraïne nog op te richten

Het district Steinfurt geeft informatie over het conflict in Oekraïne

Steinfurt district. Het district Steinfurt neemt maatregelen om de hulpaanbiedingen van de bevolking te controleren en te coördineren. Daartoe zal het district een “Oekraïense stafeenheid” oprichten onder leiding van het hoofd van de civiele bescherming, Dr. Karlheinz Fuchs, die als contactpunt voor de burgers zal fungeren. De contactgegevens zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van het district(www.kreis-steinfurt.de/ukraine).

“Ik weet van crises uit het verleden dat er in onze regio een grote bereidheid is om te helpen”, zegt districtsbestuurder Dr. Martin Sommer. Om eventuele hulpaanbiedingen gericht en behoeftegericht te kunnen beheren en tegelijkertijd de bescherming van de burgers niet uit het oog te verliezen, moeten zij zich laten leiden door de volgende punten:

  1. Er moet dringend worden afgezien van eigen of van buitenaf georganiseerde reizen naar de Oekraïense grens met het doel op eigen houtje vluchtelingen op te pikken en naar het district te vervoeren. Op dit moment worden de aankomende vluchtelingen aan de landsgrenzen opgevangen en geregistreerd om verdere huisvesting te organiseren – hulporganisaties verlenen steun. Van Duitse zijde zal er sprake zijn van controle en coördinatie door de centrale regering.
  2. Donaties in natura voor vluchtelingen in het oorlogs- en crisisgebied zijn momenteel volgens de consensus van alle betrokken actoren niet nodig. De primaire doellanden van de vluchtelingen en hun actoren uit het maatschappelijk middenveld voorzien momenteel blijkbaar in voldoende mate in hun behoeften.
  3. Iedereen die geld wil schenken, moet dat doen via de bekende donatierekeningen van de hulporganisaties.

Momenteel verwacht het district Steinfurt alleen geïsoleerde aankomsten van mensen of kleine groepen en gezinnen die op grond van familiebanden en particuliere contacten uit Oekraïne naar Noordrijn-Westfalen komen. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen is het echter ook mogelijk dat de staat in de toekomst vluchtelingen toewijst. De Europese Unie, de Bondsregering en de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zullen dan onmiddellijk de nodige regelingen in werking stellen om een ordelijke procedure mogelijk te maken.

De noodzakelijke huisvestings-, verzorgings- en ondersteuningsmaatregelen voor vluchtelingen zullen centraal worden beheerd op federaal en deelstaatniveau. Met het oog op een mogelijke verslechtering van de situatie doet districtscommissaris dr. Sommer niettemin een rechtstreeks beroep op de burgers: “Indien u privé-accomodatie voor vluchtelingengezinnen ter beschikking heeft, gelieve dit dan uit voorzorg aan uw stads- of gemeentebestuur te melden.

Het stedelijk integratiecentrum (KI) van het district Steinfurt bereidt zich voor op de ondersteuning van aankomende oorlogsvluchtelingen – ook met vertaaldiensten(www.kreis-steinfurt.de/sprachmittlerpool).

Mensen die reeds als vluchteling uit Oekraïne zijn aangekomen en onderdak hebben gevonden in het district Steinfurt, wordt verzocht contact op te nemen met de Oekraïense stafeenheid. Dit maakt het mogelijk contact met hen op te nemen en hen informatie te verstrekken over alle relevante kwesties en hen steun aan te bieden. Het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt informatie over de belangrijkste kwesties in verband met het vreemdelingenrecht op:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html.